حالم گرفتــــه .....

 

>حالم
>گرفتــــه .....
>حالــــــــم گرفته از این
>شهـــــر...!!!!
>
>که آدم هایش همچون
>هــــــــــوایش ناپایدارنــــــــــــد...!
>گاه آنقدر پاک که باورت
>نمی شــــــــــــود...!
>گاه چنان آلوده که نفست می
>گیـــــــــرد

/ 3 نظر / 3 بازدید
فائزه

دیگه چاره چیع دادا الوده شد ماسک بزن اذین نشی .. پاک بود تنفس کن جیگرت حال بیاد

سارا ت

فقط حال من وتو گرفته میشودازاین مردم هفت رنگ چون منو توساده ویک رنگیم خاکی وساده ومی انگاریم که همه مثل ماهستند آنقدر باورداریم که همه همرنگ ماهستند که تندی تغییررنگشان هم به چشممان نمی آید..........کاااااااااش همه یکرنگ بودیم

[متفکر]