من نه فرشته ام و نه شیطان ...

 

 

 

گفتی  سیب

 و لبانت برای لبخندی گشوده شد
چیک چیک !
 اولین تصویر در روحم تصویر میوه ممنوعه ای بود که از میان لبان به سرخی سیبت خارج شد!
من نه فرشته ام و نه شیطان 
 من آدمی هستم که می فهمم لبخندت بهشتی از سیب به پا خواهد کرد 
پس می خندم که بگویم : سیب !!
/ 1 نظر / 7 بازدید

[نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند] بیا ۷ تا سیب ............[دروغگو]