دلـــتـنـگـیـــ ـــ ــ ـ

دلـــتـنـگـیـــ ـــ ــ ـ

مـسـالـه ی پـیـچـیـده ای کهـ نـیـسـت

فــقــط وقــتــیـ

بـــا احـسـاس دوسـت داشـتـن یـکـی میـ شـــــود

هـمـان وقـتـیـ کــــه

کــمــی هـم درد چــاشـنــی اش میـ شــود

مـیـ زنـد بـــــه اعـــصــابـــــت

تـــا مــغـــز اســتـخــوانـــت را میـ سـوزانــد

نـــاگـــهـــانچــشــم کـــه بــــــاز کــنـــی

زخـمـــی میـ شـود کـــه جــــایـــــش

تــــــا ابــــــــد روی دلــــت میـ مـــانــد . . .

تـــــــــــــــا ابــــــــــــــــد...

 

 

دلـــتـنـگـیـــ ـــ ــ ـ

 

/ 0 نظر / 2 بازدید