زمستان آمده است ...

زمستان آمده است پشتِ پــــــــنجره !!!

بـــــــــیا برویم کـــــــــمی قـــــــــدم بزنیم...

نـــــــــگران نـــــــــــــــــــــباش... !!!

دوبــــــــــاره بـــــــــــازمی گردانمَت

به قـــــــاب عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکس...

 

 

/ 2 نظر / 31 بازدید
فائزه

خدایا ، راهی نمیبینم ، آینده پنهان است اما مهم نیست همین کافیست که تو راه رامیبینی و من تو را . . .

هیـــــــــس ...داد نزن گوش کن ...داره جوابتو می ده .... بشنــــــــــــــو... و... چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی [گل]