چرا ترک کنم سیگار لعنتی را ؟

چرا ترک کنم سیگار لعنتی را که فریاد میزند نبودنت را؟

که در دست میگیرم بدن نرمش را جای دستهای سردت

که کام میگیرم از لبان گرمش جای لبهای سردت

که حس میکنم بودنش را درونم

که می فشارد ریه هایم را

و

ذره ذره می پوساند

لبهایی را که لمس می شد روزی با دستانت

به این هم عادت کردم 

مثل تو بیچاره دلم

با هر که لحظه ای نشست عاشقش شد و درد دلهایش را باور کرد

اما نمی دانست که این روزها دیگر وفا معنایی ندارد .

 


 

/ 4 نظر / 5 بازدید

این رو هم نمی پسندم ..........

چرا شما با سیگار موافقی.........؟؟؟؟؟؟

این همه استعاره ی قشنگ .......ولی تو گیر دادی به همین سیگاره ..............اصلا استعاره ات قشنگ نیست

من که نظرمو گفتم ..........