هر کس بهایی می پردازد...

هر کس بهایی می پردازد.

بعضی ها بهای رفتن  ،  بعضی ها بهای ماندن ، بعضی ها دلشان را می گذارند و می روند، بعضی ها می مانند بی دل بستن ، بعضی ها دل می کنند و میروند ، بعضی ها می مانندچون نمی توانند دل ببرند.

/ 3 نظر / 24 بازدید

کدوم بعضی ها شما هستین .....میشه بفرمایین ؟

عجب سوالی .... صد دفعه اتم رو باز و بسته کردن راحتره از این سوال .... [تعجب]

[ابرو][ابرو][ابرو] عجب واجب شدی ......پس .........عــــــــجب....[ابرو]