کاش می دانستم ...

کاش می دانستم بعد از مرگم اولین اشک از چشمان چه کسی جاری می شود
و آخرین سیاه پوش که مرا فراموش می سپارد چه کسی خواهد
بود تا قبل از مرگم جانم را فدایش کنم.
 
/ 2 نظر / 27 بازدید

کاش می دانستم همین ندانستن مرا سخت می آزارد ..... کاش آزاری نبود....

فائزه

. خدا آن حس زیبائیست که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را یکی آهسته می گوید کنارت هستم ای تنها و دل آرام می گیرد . . .