سنـــگِ تمــام

.آدم هــا بـرای هــم سنگ تمــام مـی گذارنــد،
امــا نـه وقتــی کــه در میانشــان هســتی،
نــــــــه..،
آنجــا کــه در میــان خـاک خوابیــدی،
"سنـــگِ تمــام" را میگذارنـد و مــی رونــد !!!

 

سنـــگِ تمــام

/ 2 نظر / 4 بازدید
stoneman

سلام اگه میشه باهم یه صحبت کنیم siahsokhte.pashmalo@yahoo.com http://siahsokhte.persianblog.ir/

مهسا تاجیک

بسیار زیبا بود....