به چه میخندی ؟

به چه میخندی تـــــــــو؟ 
به مفهوم غم انگیز جدایــــــــــی؟ 
به چه چیـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــز؟ 
به شکست دل من یا پیروزی خویــــــــــــــــش؟ 
به چه میخنـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــدی؟ 
به نگاهم که چه مستانه تو را باور کــــــــــــــــــــــــ ـــــــــرد ؟ 
یا به افسونگری حرفهایت که مرا سوخت و خاکستر کــــــــــــــــــــــرد ؟ 
به دل سادهی من میخندی که دگرتا ابد نیز به فکر خود نیســــــــــــــــــــت ؟ 
خنده دار است بخنــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــد ...

/ 1 نظر / 20 بازدید
سهیلا جودی ابوت(از مزارع شمال ایران)

خودت گفتی؟[نیشخند][خنده][قهقهه] [گریه][گریه][گریه][گریه][گریه] خنده من از گریه تلخ تر ؟